Documente necesare ONRC modificare PFA

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a modificărilor persoanelor fizice autorizate:

 1. Cererea de înregistrare, bifată în dreptul modificării dorite – formular;
 2. Înscrisul care atestă dreptul de folosinţă asupra sediului profesional/punctului de lucru – orice act juridic care conferă dreptul de folosinţă si/sau atestă afectaţiunea specială a spaţiului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
 3. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
 4. În cazul modificării obiectului de activitate, declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 3);
 5. Raportat la modificarea solicitată:
  • precizarea din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaraţie, etc.);
  • declaraţia privind desfăşurarea activităţii de către soţ/soţie – formularsau declaraţia privind încetarea desfăşurării activităţii de către soţ/soţie – formular;
  • actul adiţional şi documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere
  • actul modificator la acordul de constituire, declarații retragere, act identitate membru nou – pentru înlocuirea / intrarea unui nou membru IF;
  • documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf)
  • documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf)

Mai multe informații la https://www.onrc.ro/index.php/ro/mentiuni/persoane-fizice/ghid-modificari-pfa-ii-if